1

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας.