Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Σχολικές καθαρ.χρηματοδ.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)