1

Αποδοχή χρηματοδότησης υλοποίησης του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Δράμας κατόπιν της 201.6/2020 απόφασης Πρασίνου Ταμείου περί ένταξης προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»