Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για την πράξη ”Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Φ/Β σταθμών ισχύος 10KW ο καθένας στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ” και αποδοχή των όρων και υπογραφή του σχεδίου Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ”Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2015”

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print