Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποδοχή του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ” με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση των Ε.Π.Α.Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών, – ορισμός υπευθύνου για την επικοινωνία με το ΝΟΗΣΙΣ – άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και εξουσιοδότηση για τη διενέργεια αναλήψεων.

Δευτέρα, 10 Φεβ 2020
image_print