1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021