Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την υλοποίηση των αναγκαίων διοικητικών και λοιπών συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ μέχρι και τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print