1

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ανδρεάδη Γεωργίου του Παύλου