Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. 70.02.6162.01

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023
image_print