Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του Κυριάκου Χαρακίδη