1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων