Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011
image_print