Τμήμα Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΧΡΗΣΗ 2020).

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print