ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΧΡΗΣΗ 2020).