Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης « ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 6002200 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
image_print