1

Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 86.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος 2024 το ποσό των 70.000,00€