Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δημοτ. Συμβουλίου και Επιτροπών.Πολυετής υποχρέωση ποσού 5.178,24€ στο έτος 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print