Αποστολή αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού: α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες με αντίτιμο και β) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών για το 2021.