Αποστολή της υπ’ αριθμ. 57/2021 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής