ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022