Άρση υποθήκης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της άρσης της υποθήκης, η οποία είχε συσταθεί για τη διασφάλιση της απαίτησης από εισφορά σε χρήμα, διότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί