Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ασφάλιστρα ακινήτων (Αποφαση πολυετούς υποχρέωσης που αφορά τα έτη 2019, 2020. Σχετ. ΑΔΑ 6ΕΡΚΩ9Μ-Ι9Τ)

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print