1

Ασφάλιστρα ακινήτων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 3.013,92 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 486,08€.