Οικονομική Επιτροπή

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΑΛΛΩΤΡΙΩΣΗΣ

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
image_print