Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ.Α180/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Τμήματος Α΄ – Β΄ Σύνθεσης)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print