1

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ.Α180/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Τμήματος Α΄ – Β΄ Σύνθεσης)