Οικονομική Επιτροπή

Άσκησης ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. -και- αίτησης αναστολής, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας, στρεφομένης κατά της Πολυξένης Αργυροπούλου του Φωτίου και της Γαλάτειας, με Α.Φ.Μ. 046713607, κατοίκου Δράμας (Περδίκα 8), κατά της από 21-09-2020 αρξαμένης, από την ανωτέρω, αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του Δήμου Δράμας, της υπ΄αριθ. 33/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία), η οποία άρχισε, σύμφωνα με το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., με την επίδοση, από την ανωτέρω προς το Δήμο Δράμας, στις 21-09-2020, της από 18-09-2020 επιταγής της προς πληρωμή που συνετάγη παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθ. 33/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία), κατά της από 18-09-2020 επιταγής προς πληρωμή της ανωτέρω που συνετάγη παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθ. 33/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία), με την επίδοση της οποίας, από την ανωτέρω προς το Δήμο Δράμας, στις 21-09-2020, άρχισε, σύμφωνα με το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., από την ανωτέρω, η αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος του Δήμου Δράμας, της υπ΄αριθ. 33/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά της κατάσχεσης από την ανωτέρω, σε βάρος του Δήμου Δράμας, εις χείρας του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.ΠΕ» ο οποίος εδρεύει στη Δράμα (Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 και Κ. Νταη) και εκπροσωπείται νομίμως, δυνάμει του από 28-09-2020 κατασχετηρίου κατ΄άρθρο 983 Κ.Πολ.Δ. της ανωτέρω, το οποίο επιδόθηκε, από την ανωτέρω προς το Δήμο Δράμας, την 06-10-2020.»

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print