Ατομική Σϋμβαση Εργασίας δύο (2) μηνών -Πυροφύλακες