1

Χωματουργικές εργασίες. Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσό 15.177,60€