ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ