Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠ Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013
image_print