Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτησης και μεταφοράς υλικών.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσό 34.100,00€

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print