Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτησης και μεταφοράς υλικών ποσού 27.974,40€ στο έτος 2024(πολυετής υποχρέωση)

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print