Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών.Πολυετής υποχρέωση για το έτος 2023 ποσό 4.216,00€

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print