1

Δαπάνες προμήθειας υλικών κοινωφελούς εργασίας CPV 44111400-5 , 44811000-8 , 44510000-8