1

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ