1

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.