1

Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 2011