Διαγραφή οφειλής από το Χ.Κ. 1143/2019 (αρχικός Χ.Κ. 1317/2018) «Δαπάνη κατεδάφισης ακινήτου στη Χωριστή Δράμας οικ. 667 του Ο.Τ. 45 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2172/20-12-2018 Υ.Σ. της Δ/νσης Δόμησης»