Διαπιστωτική Πράξη των Κοινωνικών Φορέων που καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 82/2024 (ΑΔΑ: 60ΒΕΩ9Μ-ΓΞΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας και καθορίστηκαν οι ιδιώτες και οι κοινωνικοί φορείς που θα συμμετέχουν ως μέλη στη σύνθεσή αυτής (σχετ. 6) και ειδικότερα στους ορισθέντες Κοινωνικούς Φορείς