Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του Οικ. Έτους 2017 – του κ. Χριστοφυλλάκη Αριστείδη.