Διαβίβαση αιτήματος της Ζαϊμίδου Σοφίας του Περικλή σχετικά με την επιστροφή χρημάτων λόγω μετατροπής της υποχρέωσης της από εισφορά σε χρήμα, σε γη (η 1/2012 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Νέας Σεβάστειας Δράμας)