Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, για την ονομασία των οδών του συνοικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Υπουργείων Δημοσίων Έργων και Γεωργίας «ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print