Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την εξέταση υποβληθείσας ένστασης από τον προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου με ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019
image_print