Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου για εργασίες ηχητικής κάλυψης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90,παρ.1 του Ν.4412/2016

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020
image_print