Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων (πακέτο εργασίας 1-παραδοτέο 1.1.5-Λογιστικοί έλεγχοι) του έργου με το ακρωνύμιο CB Water Geopark στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-202

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019
image_print