ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 3ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “LYSIS” ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5016103) ΓΙΑ ΠΟΣΟ 37.848,77€ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2019-18/05/2020) (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ 01/08/2020)