ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(ΤΟΚΟΙ) — Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α220/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α’)