1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.