Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print